Tapflo
BROSZURY

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW TAPFLO SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów. Nasze dane: Tapflo sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie(83-110), ul. Czatkowska nr 4B, NIP: 5840203417.

2) przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w związku z podjęciem z nami współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.

3) nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”);

4) dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji świadczonych przez nas usług - zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy;
  • w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;

5) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta). W związku z faktem, iż jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Tapflo, w ramach której wykorzystujemy wspólne oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, Państwa dane będą powierzane Spółce dominującej – Tapflo Production LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii – podstawą powierzania danych w ramach Grupy Tapflo są odpowiednie umowy;

6) podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych oraz przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej;

7) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu możliwość serwisu pogwarancyjnego a także modernizacji i naprawy urządzeń w całym okresie ich eksploatacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych;

8) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy;

11) ani administrator, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;